Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Objednavatel je povinen se seznámit s Reklamačním řádem ještě před objednáním služeb a stavebních prací. Samotným zasláním objednávky či uzavřením smlouvy o dílo a převzetím stavby od zhotovitele souhlasí objednavatel s níže uvedeným reklamačním řádem bez výhrad.

DÉLKA ZÁRUKY

Záruční doba počíná běžet dnem převzetí stavby/zboží objednatelem, tj. dnem, kdy je stavba/ zboží přebráno objednatelem na základě Předávacího protokolu. Krom Předávacího protokolu lze považovat za převzetí stavby/ zboží také jiné souhlasné prohlášení objednavatele, např. potvrzení e-mailem, SMS zprávou či jinými komunikačními prostředky. Zákon nespecifikuje délku záruky při provedení stavebních prací. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené stavební práce v délce 3 měsíců od převzetí stavby a to POUZE na skryté vady, které jsou definovány níže. V tomto případě zhotovitel provede základní opravu vady (základní místní oprava zhotovené stavby), pokud byla skrytá vada prokazatelně způsobena špatným technologickým postupem ze strany zhotovitele.

Na zboží/materiál dodané zhotovitelem objednavateli, zhotovitel neposkytuje záruku, neboť je v tomto procesu pouze prostředníkem (objednavatel je s katalogem dodavatelů materiálu/zboží seznámen před provedením objednávky a sám si dodavatele materiálu/zboží vybírá). V případě reklamace dodaného zboží/materiálu objednavatel vznáší nárok na záruku a reklamaci zboží přímo na konkrétního prodejce materiálu/zboží a postupuje dle reklamačního řádu příslušného prodejce v souladu se zákonem a v rámci záruční lhůty.

SKRYTÉ VADY:

Za skryté vady se výslovně považují v souladu s tímto dokumentem níže uvedené:

-nevytvrdlý materiál

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Prodávající negarantuje kupujícímu kompatibilitu, popř. vhodnost, jednotlivých materiálu/zboží uvedených na jedné objednávce, pokud tento požadavek nebyl výslovně v objednávce uveden a konkrétně specifikován (např. pokud se bude lišit barevný odstín objednané podlahy, obvodových lišt, poměr jednotlivých barev u vícebarevných podlah, pravidelnost vzorů u podlah se vzorem, nevhodný způsob uchycení lišt, nevhodnost podlahové krytiny na určitý typ podkladů, apod.)

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávnou údržbou, užitím nesprávného nebo vadného spotřebního materiálu (např. nevhodné koberce, nevhodné čistící prostředky, nevhodné úklidové nářadí apod.), ani na případné škody v důsledku toho vzniklé. Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nevhodným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskými pokyny uvedenými výrobcem zboží nebo prodávajícím.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

a) mechanickým poškozením zboží,

b) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je zhotovitelem nebo výrobcem materiálu určeno,

c) neodbornou montáží, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o stavbu/materiál, vč. neuskladnění materiálu v souladu s pokyny výrobce,

d) poškozením nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými zhotovitelem či výrobcem materiálu,

e) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

f) stavbě, která byla upravována zákazníkem (nátěry, narušení celistvosti plochy, atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

g) a dále, pokud byla stavba či materiál poškozeny přírodními živly nebo vyšší mocí.

Žádost o posouzení nároku na reklamaci podává objednavatel okamžitě po jejím zjištění bez zbytečných odkladů a písemně. Na žádosti, které nejsou prokazatelně podány písemně či jsou podány se zbytečným odkladem, nebude brán zřetel.

ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE

  • Objednavatel podá bez zbytečného odkladu písemnou žádost o Posouzení nároku na reklamaci
  • Zhotovitel má 30 denní lhůtu na posouzení nároku na reklamaci ode dne prokazatelného doručení výše uvedené Žádosti
  • Zhotovitel posoudí, zda se jedná o vadu stavby či materiálu
  • Zhotovitel navrhne vhodné řešení opravy vady (viz. Délka záruky)
  • Zhotovitel místně opraví pouze jim uznanou skrytou vadu

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude dílo opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, vyhrazuje si tímto zhotovitel, že taková vada nebude odstraněna. V tomto případě nelze později tuto vadu reklamovat. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, může zhotovitel poskytnout objednavateli slevu z celkové ceny díla. V tomto případě nelze po udělení slevy vadu dále reklamovat.

OBECNĚ PRO VŠECHNY OBJEDNAVATELE

Jedná-li se o vadu neodstranitelnou, neskrytou, zjistitelnou při převzetí stavby a objednavatel přesto stavbu převzal a nebo dále upravil pro své potřeby, vzdává se tímto objednavatel možnosti reklamace (taková vada je uvedena v Předávacím protokolu bez uvedení opravy).

Po vyřízení oprávněné reklamace u stavby se záruční doba neprodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě reklamace dodaného materiálu/zboží od výrobce, kdy zhotovitel je pouze zprostředkovatelem dodání, se objednavatel řídí pokyny a reklamačním řádem výrobce.

O průběhu vyřízení žádosti o posouzení nároku na reklamaci zhotovitel informuje objednavatele písemně (e-mail, SMS) či telefonicky. V případě uznání reklamace a následné opravy stavby, jsou všechny technologické postupy uvedeny ve Zprávě o reklamaci, která je předána objednavateli současně s novým Předávacím protokolem pro případ následných oprav, kterou po ukončení prací objednavatel přejímá.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Všechny případné provedené opravy v rámci reklamace jsou opravami zaměřenými na odstranění vzniklé skryté vady a umožnění funkčnosti stavby v rámci běžného používání. Není v možnostech zhotovitele a tedy ani jeho povinností, opravit uznanou vadu tak, aby odpovídala estetickým kritérium objednavatele či byla nerozpoznatelná v původní stavbě (např. jiný odstín, nenavazující vzor, jiné lišty apod.). Oprava vady je technickou záležitostí a umožní objednavateli běžnou funkčnost stavby.

Tento Reklamační řád je objednavatelem automaticky odsouhlasen v rámci zadání objednávky či podepsání Smlouvy o dílo. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tento Reklamační řád bez předchozího upozornění.